↑ Return to Cursuri și evenimente

Listă cursuri

Schimbari globale

Prof. dr. habil. Mihai Emilian Popa

Cursul își propune să abordeze schimbările globale de toate tipurile (climatice, biotice, schimbări în biotopuri, altele decât în atmosferă, tectonice, catastrofice), asa cum acestea au loc astăzi sau în trecutul geologic al planetei. Întrebările fundamentale la care se raportează cursul sunt: Ce sunt schimbările globale? Care este starea actuala? Ce schimbări globale au existat în trecut? Cum se studiază schimbările globale din trecut? Cum se studiază schimbările globale azi? Care sunt interacțiunile dintre geosfere și cum au evoluat ele? Pentru mai multe detalii, accesați: https://mepopa.com/gc.

Dinozaurii – cercetare, educație și promovare turistică

Conf. dr. Zoltan Csiki Sava

Cursul are un dublu deziderat: pe de o parte, familiarizarea cu o sumară și concisă istorie naturală a acestui grup de organisme dispărute, dar mai ales ilustrarea, prin informații și studii de caz de pe totate continentele, a modului în care dinozaurii, fascinanti și foarte populari, pot fi utilizati ca instrument optim în transferul către publicul larg a unor informații de ordin științific și conservaționist; in promovarea atractivă și de impact a cunoștințelor despre geodiversitatea și patrimoniul natural al unui teritoriu și in implementarea unor măsuri inovative și efective de protecție a geodiversității și de utilizarea acesteia în elaborarea unor strategii de dezvoltare regională sustenabilă.       

GIS

Conf. dr. Ionut Savulescu

Cursul urmărește dezvoltarea competențelor în domeniul sistemelor informaționale geografice și a sistemelor de calcul, prin dezvoltarea capacităților de analiză, producere, interogare și afișare a diferitelor categorii de date spațiale. Cursul propune ca studiu de caz modul de aplicare a GIS în analiza dinamicii spaţiale și temporale a mediului în contextul evoluţiei naturale şi a schimbărilor socio-economice. Este vorba de înțelegerea procesului de modificare în timp a unor elemente de pe o anumită suprafaţă, rezultat al eliminării/înlocuirii componentelor de mediu sau procesul gradual de modificare a compoziţiei, structurii comunităţii ori caracteristicilor ca urmare a perturbărilorcauzate de om într-o comunitate. Analiza multitemporală a peisajelor şi mediilor bazată pe imaginile satelitare este una din metodele de identificare şi cuantificare a dinamicii spațiului, inclusiv in ariile protejate.

Managementul diversității vegetale

Prof. dr. Paulina Anastasiu

Cursul se concentrează pe managementul speciilor invazive, un subiect de mare actualitate, acestea fiind responsabile pentru efecte dăunătoare grave asupra biodiversității și serviciilor ecosistemice aferente, precum și pentru efecte sociale și economice. Cursul propune cunoaşterea speciilor alohtone invazive din România, in Europa si in lume, a cauzelor şi a factorilor care favorizează invaziile biologice, a particularităţilor biologice / ecologice ale speciilor alohtone invazive şi a impactului potenţial pe care acestea îl pot avea asupra ecosistemelor, sănătăţii, vieţii sociale şi economice, a strategiilor de management pentru prevenirea şi controlul speciilor alohtone invazive. Tematica cursului include: noţiuni generale privind speciile alohtone invazive, factorii care favorizează invaziile vegetale, căi de pătrundere şi vectori, biologia si ecologia speciilor alohtone invazive, strategii de management [măsuri de prevenire, măsuri de control (mecanice, chimice, biologice), măsuri legislative naţionale şi internaţionale, monitorizarea speciilor alohtone invazive (obiective şi acţiuni specifice)].

Geobiologie aplicată

Prof. dr. Iuliana Lazăr

Cursul propune abordarea si fundamentarea ştiinţifică a relaţiilor dintre mediul geologic şi biologia organismelor (ecologia, filogenia, modul de viaţă) din acel mediu, cât şi a distribuţiei în timp şi spaţiu a organsimelor şi mediilor respective. Fundamentarea ştiinţifică a acestor interconexiuni şi înţelegerea modului în care ele funcţionează, sustine imaginarea unor programe de management care să permită şi să stimuleze evoluţia şi dezvoltarea economică şi culturală, păstrând echilibrul patrimoniului natural şi cultural pentru o zonă. Pentru fiecare dintre subiectele abordate se vor prezenta studii de caz rezultate din activitatile unor proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală, cu finanţare naţională (proiecte CNCSIS). O parte din studiile de caz prezentate s-au efectuat în cadrul unor arii protejate, contribuid astfel la cunoaşterea geodiversităţii acestor arii. Cursul contribuie la formarea unor echipe interdisciplinare capabile să propună si să implementeze programe coerente de dezvoltare locală, prin utilizarea ratională a tuturor tipurilor de resurse existente, în paralel cu programe de protecţie a mediului (natural, peisagistic, arhitectural, cultural), în contextul dezvoltării durabile a zonelor studiate.

Evoluția paleogeografică și paleoclimatică a spațiului circum-mediteranean în ultimii zece milione de ani

Prof. dr. ing Marius Stoica

Cursul abordează un subiect larg dezbătut de către comunitatea științifică. Se prezintă formarea și evoluția Paratethysului ca un spațiu acvatic delimitat la nord de Marea Mediterana, bazinele componente și modul cum acestea au interacționat de-a lungul timpului geologic. O atenție deosebită este acordată Bazinului Dacic, parte componentă a Partethysului Oriental, evoluției și interferențelor cu Bazinul Pannonic și Bazinul Euxinic.  De asemenea este prezentată “Criza Messinian”, eveniment dramatic ce  a afectat Marea Mediterană  și posibilele influentele în bazinele adiacente, inclusiv în Paratethys. În curs se mai prezintă formarea și evoluția Mării Negre și a Deltei Dunării, precum și influența perioadelor glaciare și interglaciare asupra lor.

Patrimoniul imaterial – cercetare și interpretare

Dr. Anamaria Iuga

Cursul reprezintă o introducere și o familiarizare cu studierea și valorificarea patrimoniului cultural al unei comunități, adică a reperelor comune socio-culturale, care devin elemente importante în definirea identității locale. Sunt definite și discutate conceptele de: patrimoniu imobil, patrimoniu mobil, patrimoniu imaterial, patrimoniu natural, patrimoniu vernacular, patrimonializare; dar și concepte specifice științelor sociale, cum ar fi: tradiție, comunitate, memorie și identitate culturală. Totodată, sunt prezentate și dezbătute metodele de cercetare folosite în științele sociale pentru studierea faptelor socio-culturale și, nu în ultimul rând, sunt oferite mai multe exemple de bune practici de punere în valoare a patrimoniului cultural, în special cele care sunt rezultatul unor colaborări interdisciplinare.

Tradiții creative și construcție identitară

Dr. Anamaria Iuga

Managementul patrimoniului cultural și istoric

Dr. Cristian Ciobanu

Cursul are drept obiectiv principal studiul conceptelor, metodelor, principiilor și reglementărilor care contribuie la dezvoltarea unui management pozitiv al patrimoniului istoric și cultural cu aplicații directe pe piața turistică. Un aspect prezentat pe larg și aprofundat în cadrul acestei discipline este interpretarea patrimoniului istoric și cultural ca element de bază pentru un management eficient. Cursul insistă de asemenea asupra rolului educațional al patrimoniului, mai ales în contextul ariilor protejate. Categoriile de patrimoniu, procesele de listare, Interpretarea și planificarea interpretativă sunt studiate practic, cu aplicații pe teren.

Geoconservare

Lect. dr. Alexandru Andrășanu

Cursul propune o introducere in acest nou domeniu al geostiintelor aplicate, familiarizarea cu noi concepte precum evaluarea geodiversitatii, geoeducatie, geoturism si geoparcuri. Sunt prezentate studii de caz din Romania si din Europa privind definirea si conservarea patrimoniului geologic si modul de interpretare a patrimoniului geologic, in corelatie cu interpretarea patrimoniului natural si cultural din ariile protejate. Prezentarile si exercitiile propuse, bazate pe cazuri reale din geoparcuri internationale, ajuta la dezvoltarea unor competente de baza in managementul patrimoniului geologic.

Investigatii geobiochimice

Prof. dr. Lucian Petrescu

Cursul aprofundeaza noțiuni privind stabilirea principalilor factori geochimici de migrație a elementelor în procesele exogene, relația elemente minore – sol – plante și date de geochimie medicală. Sunt prezentate studii de caz din România privind concentrația metalelor grele în fazele minerale ale solului și în plante, transferul metalelor grele din sol în vegetație, diagrame Eh-pH de stabilitate ale compușilor chimici anorganici, metode de investigații geochimice, metode de depoluare in situ, transformări suferite de materialele geologice în organismul uman, tehnici de modelare și interpretare a datelor și analiza datelor obținute folosind metoda clusterilor.

Managementul ariilor protejate

Prof. dr. Cristian Iojă

Cursul propune o incursiune teoretică și practică în managmentul biodiversității și al elementelor de peisaj specific ariilor protejate naturale. Conceptele și noțiunile teoretice de arie protejată naturală, parc național, parc natural, rezervație a biosferei, sit Natura 2000, specie și habitat prioritar sunt armonios relaționate cu aspectele operaționale ale managementului ariilor protejate: zonare, planuri de management, administrare. Utilizarea a numeroase studii de caz relaționate cu procesul de infiintare, elaborare a zonarii si a planurilor de management, finantare ori administrare efectiva a ariilor protejate din Romania permite participantilor sa isi fixeze repere clare legate de provocarile pe care le presupune dezvoltarea si intretinerea unei retele de arii protejate.

Evaluarea patrimoniului UNESCO

Prof. dr. Sergiu Musteață

Dezvoltare durabilă în arii protejate

Lect. dr. Alexandru Andrasanu

Cursul propune definirea conceptului de dezvoltare durabilă, în contextul schimbărilor climatice. Pentru o mai bună corelare cu situațiile reale, cursul este corelat studiilor de caz din cadrul IVS (International Virtual Seminar) care implică 6 Universități internaționale:

  • Environmental Governance
  • Spatial Planning & Climate Change Adaption
  • Marine Spatial Planning & Coastal Management
  • Marine litter and waste management
  • Communicating Climate Change
  • Water and climate change in UNESCO global geoparks

 Lucrul în echipe multidiciplinare va permite abordarea temelor din perspective diferite. Realizarea unui raport de cercetare, în limba engleză, va contribui la dezvoltarea capacitîții de documentare, sinteză, analiză și interpretare, pe lângă familiarizare cu termenii specifici din literatura de specialitate.

Geoparcurile – brand și construcție identitară

Lect. dr. Alexandru Andrășanu

Dezvoltare durabilă în arii protejate 

Drd. Cristina Toma

Cursul oferă modele de dezvoltare durabilă în arii protejate și în geoparcuri. Se axează pe realitatea din Geoparcul Aspirant Ținutul Buzăului și modul în care cercetarea științifică îmbinată cu protejarea patrimoniului natural și cultural al unui teritoriu conduce către dezvoltare sustenabilă.  Obiectivele cursului sunt:

Înțelegerea conceptul de geoparc și rolul lui în dezvoltarea durabilă a unui teritoriu; Cunoașterea etapelor și complexității constituirii unui geoparc și a factorilor care condiționează buna funcționare a unui geoparc; Cunoașterea tipurilor de resurse si tipuri de patrimoniu care puse în contextul geoparcului duc la dezvoltare durabilă; Cunoașterea metodelor prin care resursele sunt valorificate, interpretate și comunicate pentru a contribui la dezvoltarea durabilă a unui teritoriu; Cunoașterea tipurilor de acțiuni și activități care conduc spre dezvoltare durabilă în arii protejate și în Geoparcul Aspirant Ținutul Buzăului


Complexitate în sisteme naturale și culturale

Prof. dr. Cristian Iojă

Medii destabilizate antropic

Lect. dr. Mioara Clius

Cursul are drept scop înțelegerea complexității și dinamismului relațiilor între nevoia dezvoltării economico-sociale și aceea a prezervării resurselor biotice și abiotice.

Studenții care urmează acest curs vor cunoaște  distribuția mediilor naturale și antropice din perspectiva factorilor naturali de mediu și a dinamicii economice, sociale și de habitat, vor putea interpreta consecințele pe care le generează impactele antropice asupra factorilor naturali ai mediului și vor putea analiza multicriterial mediile destabilizate antropic.

Principalele conținuturi abordate la curs: tipuri de medii naturale și modificate antropic; clasificarea activităților umane cu efect de destabilizare a mediilor naturale (exploatarea resurselor, activități agricole, dezvoltarea industrială, urbanizarea); tipuri de impacte asupra mediului și consecințele acestora asupra factorilor naturali ai mediului; riscuri de mediu generate de activitățile antropice;  relații de condiționare între dezvoltarea economică, mediu și comunitatea umană ; impacte antropice în ariile protejate: necesități, accesibilitate, tipuri, efecte, pretabilitate; dezvoltarea durabilă  – soluție pentru diminuarea impactelor negative ale activităților antropice asupra mediilor naturale.

Metode geofizice pentru mediu și arheologie

Conf. dr. Bogdan Mihai Niculescu